Header Ads

Vzdelávací kurz: SENZORICKÉ HODNOTENIE VÍNA

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vás pozýva na kurz SENZORICKÉ HODNOTENIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV - modul SENZORICKÉ HODNOTENIE VÍNA.


Dvojdňový kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva a je určený nielen osobám z oblasti výroby, predaja a hodnotenia kvality vína, ale aj milovníkom tohto nápoja, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti a schopnosti v posudzovaní vína. Naučia sa metódy a techniky senzorického hodnotenia vína (rozoznávania druhov vín a ich chýb, bodovacie systémy hodnotenia) a postup pri degustácii vín. Získajú poznatky o štatistickom hodnotení výsledkov a rozšíria si teoretické vedomosti o senzorickom hodnotení, legislatíve a systéme kategorizácie vín.

Reportáž z absolvovania kurzu >>

Kurz pozostáva z teoretických prednášok, praktických cvičení a testov potrebných na ich kvalifikáciu. Po skončení kurzu absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou pôsobnosťou a po zvládnutí záverečných testov aj Osvedčenie vybraného posudzovateľa (podľa normy STN EN ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1) s limitovanou dobou platnosti na 3 roky.

Najbližší kurz sa uskutoční 17. a 18. mája 2018.

Osnova kurzu a rozsah:

Teoretické prednášky

1. Princípy senzorickej analýzy, terminológia používaná pri senzorickom hodnotení, psychometria (1 hod)
Úvod do senzorickej analýzy, Význam senzorickej analýzy pre posudzovanie vinárskych surovín a výrobkov, Základné pojmy a zákony senzorickej analýzy

2. Anatómia a fyziológia zmyslových orgánov (1 hod)
Zrakový orgán, Chuťový orgán, Čuchový orgán, Hmatový orgán, Sluchový orgán

3. Všeobecné podmienky pre senzorické hodnotenie (2 hod)
Požiadavky na senzorické laboratórium, Prípravovňa vzoriek  ‐ vybavenie, hygienické požiadavky, Ostatné priestory senzorického laboratória

4. Metódy senzorického hodnotenia vín (2 hod)

5. Kategorizácia vín do jednotlivých skupín (1 hod)
Bodovacie systémy hodnotenia vín:
Stobodový systém hodnotenia Únie enológov,
Dvadsať bodový systém hodnotenia,
Vedelov systém hodnotenia
Praktické posudzovanie vína (požiadavky na poháre, teplota podávaného vína),
Postup pri samotnej degustácii,
Senzorické hodnotenie podľa regulí OIV


Praktické cvičenia:

1. Testy na preverenie schopností hodnotiteľa (6 hod)
Schopnosť rozlíšiť základné chute
Overenie prahovej citlivosti chute 
Schopnosť rozlíšiť prahové rozdiely chutí 
Overenie chuťovej pamäti 
Schopnosť určenia poradia podľa intenzity vône 
Schopnosť určenia poradia podľa intenzity farby 
Schopnosť určenia prahových rozdielov vône 
Určenie vône rôznych druhov korenia a zložiek aróm 

2. Praktické hodnotenie vín (2 hod)
Zoradenie vín pred degustáciou 
Rozoznávanie chýb vín 
Senzorické hodnotenie vín  
‐ bodovacie systémy hodnotenia vín 
‐ 100 bodový systém – schválený úniou enológov, 
‐ 20 bodový systém  ‐ informácia, 
‐ Vedelov systém ‐ informácia 
Degustácia vína  ‐ postup, vhodné poháre, teplota vína. Odborným garantom kurzov je prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Kurzy vedie Ing. Vladimír Žúbor, PhD. a Ing. Katarína Furdíková, PhD. a prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

Kontaktné osoby: 
pani Gabriela Sisáková, g.sisakova@zoznam.sk , 0905 416 211
Ing. Vladimír Žúbor, PhD., vladimir.zubor@stuba.sk, 0918 674 197
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., lubomir.valik@stuba.sk, 0918 674 518


Používa službu Blogger.