Všeobecné obchodné podmienky

— Ján Vošček

marec 23, 2022 23:00 · 9 minút čítania

Prevádzkovateľom portálu KamZaVinom.sk (ďalej len Prevádzkovateľ) je OZ Dionýzos, Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava, IČO: 50774662, DIČ: 2120618720.

Používateľom (ďalej len Používateľ) je akákoľvek fyzická osoba vo veku viac ako 18 rokov alebo právnická osoba riadne registrovaná na KamZaVinom.sk za účelom využívania sprostredkovateľských služieb portálu (ďalej len Služba).

Pod sprostredkovateľskými službami portálu KamZaVinom.sk sa rozumejú služby poskytované cez predajný systém KamZaVinom.sk (ďalej len Systém), prostredníctvom ktorého môžu vinári, vinárske spolky a iné spoločnosti zaoberajúce sa predajom a propagáciou vína (ďalej len Poskytovateľ) ponúkať rezervácie na svoje vinárske podujatia (ďalej len Podujatia), a ktorý umožňuje Používateľovi rezervovať si Vstupenku/Vstupenky na Podujatia Poskytovateľa a rezervovanú(é) Vstupenku/Vstupenky si uplatniť u Poskytovateľa.

1. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Pre využívanie služieb poskytovaných cez Systém je potrebná registrácia používateľa na portáli KamZaVinom.sk. Správnym dokončením Registrácie v Systéme Používateľ prehlasuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov prečítal, rozumie celému obsahu doleuvedenej Dohody a súhlasí so všetkými tu uvedenými ustanoveniami bez výhrad a vedome a dobrovoľne súhlasí s Dohodou medzi Používateľom a Prevádzkovateľom a zároveň je plne spôsobilý na uzavretie Dohody. Za takýchto podmienok Dohoda nadobúda svoju platnosť, účinnosť a právnu záväznosť pre obe strany. 

Pre uskutočnenie registrácie Používateľ musí:
(1) vyplniť údaje Používateľa v registračnom formulári: platnú e-mailovú adresu Používateľa (ktorá bude slúžiť aj na prihlasovanie sa do Systému), heslo, meno a priezvisko (ďalej len Používateľské údaje), fakturačnú a dodaciu adresu, v prípade právnickej osoby uviesť názov spoločnosti, meno zodpovednej osoby, fakturačné a dodacie údaje;
(2) potvrdiť, že je starší ako 18 rokov (v prípade, že je používateľ fyzická osoba);
(3) potvrdiť súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov;
(4) odoslať vyplnený registračný formulár z KamZaVinom.sk kliknutím na príslušné tlačidlo pod registračným formulárom;
(5) potvrdiť registráciu prostredníctvom verifikačného linku zaslaného z KamZaVinom.sk na e-mailovú adresu Používateľa. Potvrdením verifikačného linku Používateľom je Registrácia v Systéme kompletná.

Registráciou v Systéme Používateľ súhlasí s prijímaním e-mailov od KamZaVinom.sk, vrátane propagačných/reklamných informácií o službách KamZaVinom.sk a / alebo akciách Prevádzkovateľa, podľa príslušných ustanovení Ochrany osobných údajov. Od tohto súhlasu možno neskôr odstúpiť odhlásením sa z marketingovej komunikácie KamZaVinom.sk (použitím linku pre odhlásenie, prítomnom v príslušných emailoch od KamZaVinom.sk adresovaných Používateľovi).

Na základe Registrácie má Používateľ v Systéme prístup k svojmu používateľského účtu, prostredníctvom ktorého môže použiť príslušné služby v Systéme a zároveň vykonávať správu informácií o Používateľovi.

Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený e-mailovou adresou Používateľa a heslom zvoleným Používateľom pri registrácii alebo neskôr zmeneným. Používateľ je povinný zachovať diskrétnosť ohľadom prístupových informácií k svojmu používateľskému účtu. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek narušenie bezpečnosti alebo neautorizované použitie jeho používateľského účtu.

2. SLUŽBA

KamZaVinom.sk je poskytovateľom služieb tak, ako sú definované v týchto podmienkach, čo zahŕňa najmä sprostredovateľské služby spojené s prevádzkovaním online rezervačného systému pre Podujatia Poskytovateľov a prevádzku Systému.

S ohľadom na Podujatia, rezervácie Vstupeniek a úhradu zálohy za vstupenky na účet Prevádzkovateľa (prechodne), pôsobí KamZaVinom.sk iba ako sprostredkovateľ medzi Používateľom - nákupcom Vstupenky/Vstupeniek a príslušným Poskytovateľom – predajcom Vstupenky/Vstupeniek a organizátorom Podujatia. Prostredníctvom rezervačného systému KamZaVinom.sk je Používateľ schopný vykonať rezerváciu Vstupenky/Vstupeniek na Podujatie a obdržať rezervovanú Vstupenku/Vstupenky, ktorú(é) Poskytovateľ považuje za doklad o rezervácii Vstupenky/Vstupeniek a o úhrade zálohy za Vstupenku/Vstupenky Používateľom.

Registrácia, rovnako ako všetky služby KamZaVinom.sk v Systéme sú pre Používateľov úplne zadarmo. KamZaVinom.sk neprijíma žiadne finančné prostriedky, či iné platby od Používateľov vo svojom mene za poskytované Služby. Platby od Používateľov sú podľa tejto dohody zhromažďované (ako Záloha) v mene Poskytovateľa ako záloha na Vstupenku/Vstupenky, KamZaVinom.sk si ich ponecháva len dočasne (ako Zálohu) a potom ich pošle Poskytovateľovi v súlade s príslušnou samostatnou zmluvou medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom.

3. PROCES REZERVÁCIE

Podujatia uverejnené v Systéme sú vytvorené na základe informácií Poskytovateľov, ktorí sú výhradne zodpovední za organizáciu týchto podujatí a za to, aby boli všetky dôležité informácie zverejnené v Systéme o Podujatí úplne pravdivé, presné a za žiadnych okolností klamlivé.

Pre rezerváciu Vstupenky/Vstupeniek na príslušnú akciu, musí Používateľ použiť príslušné tlačidlo pri Podujatí zverejnenom v Systéme, zadať počet Vstupeniek a potvrdiť ich rezerváciu. Týmto potvrdením Používateľ tiež potvrdzuje, že si prečítal celý popis vzťahujúci sa na dané Podujatie a rozumie mu.

Po potvrdení rezervácie Vstupenky/Vstupeniek v Systéme je Používateľ presmerovaný na platobnú bránu, kde sú zhrnuté detaily rezervácie (názov Podujatia, celková cena rezervácie, cena za zálohu, cena, ktorú treba doplatiť na mieste (priamo Poskytovateľovi) a možné spôsoby platby. Používateľ si vyberie vhodný spôsob platby a postup platby za Zálohu pre KamZaVinom.sk vykoná na základe inštrukcií uvedených v Systéme.

Po oznámení o prijatí platby za Zálohu od Používateľa, zašle KamZaVinom.sk Používateľovi (emailom) potvrdenie o rezervácii Vstupenky/Vstupeniek s informáciou, že rezervácia bola dokončená. Kódy pre uplatnenie lístkov u Poskytovateľa sú generované Systémom KamZaVinom.sk hneď po rezervácii Používateľom a sú zaslané na používateľský účet spolu s potvrdením rezervácie (emailom).

Majiteľ Vstupenky/Vstupeniek (jedna osoba) sa po preukázaní Vstupenky/Vstupeniek (kódu) môže zúčastniť príslušného Podujatia. Poskytovateľ, ako organizátor Podujatia, musí Vstupenku/Vstupenky vygenerovanú(é) Systémom KamZaVinom.sk uznať a prijať ako exkluzívnu platnú Vstupenku na Podujatie. Po overení kódu Poskytovateľom na Podujatí, sa Vstupenka/Vstupenky nedá/nedajú opätovne použiť.

4. DOHODA O PODUJATÍ

Vykonaním rezervácie v Systéme je vytvorená priama Dohoda (a tým právny vzťah) výhradne medzi Poskytovateľom a Používateľom (ďalej len Dohoda o Akcii), vo vzťahu k Podujatiu konkrétneho Poskytovateľa, na ktorú bola rezervácia vykonaná. Poskytovateľ je povinný prijať Používateľa za zmluvnú stranu a vyhovieť rezervácii v súlade s popisom Podujatia (najmä s ohľadom na cenu Vstupenky/Vstupeniek) zverejneným v Systéme v čase, keď bola rezervácia vykonaná a následne potvrdená Používateľovi od KamZaVinom.sk.

Iné poplatky, ako tie stanovené v potvrdenej rezervácii, nesmú byť Používateľovi Poskytovateľom účtované (napr. administratívny poplatok / alebo poplatok za použitie akéhokoľvek spôsobu platby (napr. poplatok kreditných kariet)).

V prípade, že sa Používateľ na Podujatí nezúčastní, Používateľ nebude mať nárok na vrátenie peňazí, ani iný typ odškodnenia od KamZaVinom.sk.

S ohľadom na konkrétnu Dohodu o podujatí je Poskytovateľ povinný zorganizovať a vykonať Podujatie a splniť všetky svoje povinnosti voči Používateľovi vyplývajúce z daného Podujatia.

KamZaVinom.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za riadne a včasné plnenie Dohody o podujatí zo strany Poskytovateľa, ktorá zahŕňa predovšetkým riadnu organizáciu Podujatia Poskytovateľom. Sťažnosti alebo požiadavky namierené na ponúkané služby alebo výrobky, vykonávané alebo poskytnuté od určitého Poskytovateľa, alebo špecifické žiadosti od Používateľa, je povinný riešiť daný Poskytovateľ, bez zapojenia KamZaVinom.sk. KamZaVinom.sk nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s požiadavkami zo strany Používateľa.

5. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Používateľ berie na vedomie, že zrušenie Rezervácie / Podujatia podlieha zásade no-storno, tzn. že akékoľvek zrušenie je možné len za podmienok výslovne ustanovených v tomto dokumente.

Akonáhle Používateľ v Systéme vykoná platnú rezerváciu, nie je možné ju z akýchkoľvek dôvodov, za ktoré je sám zodpovedný, zrušiť. Zároveň Používateľ nie je oprávnený odstúpiť od Dohody o podujatí s daným Poskytovateľom Podujatia alebo ju ukončiť. Používateľ nemá nárok na vrátenie akejkoľvek (nevratnej) predplatenej sumy od KamZaVinom.sk alebo od Poskytovateľa, pokiaľ s tým Poskytovateľ nesúhlasí alebo iným spôsobom to neumožní v rámci vlastných predpredajových a storno podmienok.

Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.