Header Ads

SÚŤAŽ o lístky na Otvorené viechy

SÚŤAŽ ukončená! 
Výhercu nájdete na našej Facebookovej stránke  >>

- - - - - - - - -

Po dlhšej prestávke je tu ďalšia súťaž. Tentoraz môžete vyhrať darčekový poukaz* pre 2 osoby na Otvorené viechy v Malých Karpatoch. [viac o podujatí]


Stačí nám na e-mailovú adresu sutaz@kamzavinom.sk poslať odpoveď na túto otázku:

Ktorého vinára zapojeného do Otvorených viech navštívite, alebo by ste chceli navštíviť?

Pomôcka: zoznam vinárov nájdete tu >>
 

Svoje odpovede nám posielajte do nedele 26.9.2021 do 23:59 hod.
Výhercu vylosujeme a zverejníme v pondelok 27.9.2021.

Želáme vám veľa šťastia pri žrebovaní a hlavne veľa dobrého vína!
* poukaz je platný len s lístkami, ktoré výherca dostane od organizátora podujatia Otvorené viechy


- - - - - -


Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Každý súťažiaci poskytne prevádzkovateľovi portálu KamZaVinom.sk pre potreby tejto súťaže svoje osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Po ukončení súťaže sú tieto osobné údaje zmazané a neslúžia na ďalšie marketingové účely. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Používa službu Blogger.